fbpx

REGULAMIN

RUN2HEL 29.04.2023 Kosakowo-Swarzewo-Hel

ORGANIZATOR

WILD CREW Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (adres: Pl. Górnośląski 21, 81-509 Gdynia; rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000753259; NIP: 5862337616; kapitał zakładowy: PLN 8,000.00).

CEL

 1. Promocja Powiatu Puckiego, w zakresie dostępności zasobów rekreacyjnych, inwestycyjnych i kulturowych Regionu Półwyspu Helskiego oraz Gmin Powiatu Puckiego, w tym: Kosakowa, Pucka, Władysławowa, Jastarni, Helu i wszelkich lokalizacji w obrębie Powiatu, gdzie planowana jest trasa Biegu.
 2. Szerzenie Dziedzictwa i Kultury Kaszubów.
 3. Propagowanie biegów jako aktywności fizycznej.
 4. Wzmacnianie świadomości bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju aktywności fizycznej wśród Biegaczy.

TERMIN I MIEJSCE

Run2Hel odbędzie się 29.04.2023.

Start Dystansu ULTRA +80 będzie miał miejsce w Kosakowie, przy Centrum Sportowym (ul. Żeromskiego 11, 81-198 Kosakowo).

Dystans MARATON+ rozpocznie się w Swarzewie (Przystań Swarzewo).

PROGRAM WYDARZENIA

06:00 Kosakowo Centrum Sportowe: Start Zawodników ULTRA +80 (zakładany czas przybycia Elity na Metę: 12.30/13.00)

7:30-8:00 Mrzezino-Osłonino (1 punkty żywieniowy)

9:00 Swarzewo (Przystań): Start Dystansu MARATON+

9:00-9:30 Władysławowo – Surf Parking (2 punkt żywieniowy)

10:30-11:00 Jastarnia, w pobliżu Domu Zdrojowego – (3 punkt żywieniowy)

12:00 Otwarcie Mety

12:30-13:00 Meta Biegu: przywitanie pierwszych Zawodników dystansu MARATON+, ULTRA +80

14:00 Ceremonia wręczenia nagród dla najszybszych Zawodników w swoich kategoriach wiekowych i na odcinkach

14:30 – 18:00 Oczekiwanie na pozostałych Zawodników i wręczanie medali

18:00 Zamknięcie limitu biegu (oczekiwanie na ostatnich biegaczy)

ok. 18:30 Odjazd transportu do Kosakowa

Program może ulec zmianie.

DYSTANS I TRASA

Run2Hel odbędzie się w 2 kategoriach:

 • DYSTANS ULTRA +80 km,
 • DYSTANS MARATON+,

i zostanie przeprowadzony szlakami turystycznym, leśnymi ścieżkami oraz drogami publicznymi.

Limit czasu ukończenia Zawodów wynosi:

 • DYSTANS +80 km: 12 godzin,
 • DYSTANS MARATON+: 7 godzin.

Trasy wszystkich Dystansów będą oznakowane w strategicznych miejscach, np. w miejscach zmiany szlaku, punktach przecięcia szlaków itp.

Przepak nie będzie miał miejsca.

Na trasie znajdować się będą punkty kontrolne, na których obowiązuje limit czasu zezwalający na kontynuację biegu.

Trasa Zawodów przebiega po terenach leśnych o różnej nawierzchni oraz po drogach publicznych, na których odbywa się ruch samochodów. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie poruszania się po drogach publicznych oraz do stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

Na odcinkach trasy, przebiegających po drogach publicznych obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na tych odcinkach Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i zobligowani do poruszania się zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

BIURO ZAWODÓW

 1. Lokalizacja Biura Zawodów DLA DYSTANSU ULTRA: przy Centrum Sportowym Kosakowo (ul. Żeromskiego 11, 81-198 Kosakowo – lokalizacja google maps)
  • czynne od 05:00 rano TYLKO w dniu 29.04.2023 (dzień Startu) – celem działania Biura w dniu startu między godziną 5:00, a 6:00 jest:
   • wydanie numerów startowych
   • odebranie/uzupełnienie oświadczeń Zawodników, którzy nie odprawili się online
   • odebranie od Zawodników depozytu (depozyt zostanie przewieziony na linię Mety i wydany po okazaniu numeru startowego).
 2. Lokalizacja Biura Zawodów DLA DYSTANSU MARATON: Przystań Swarzewo (lokalizacja google maps)
  • czynne od 08:00 rano TYLKO w dniu 29.04.2023 (dzień Startu) – celem działania Biura w dniu startu między godziną 8:00, a 9:00 jest:
   • wydanie numerów startowych
   • odebranie/uzupełnienie oświadczeń Zwodników, którzy nie odprawili się online
   • odebranie od Zawodników depozytu (depozyt zostanie przewieziony na linię Mety i wydany po okazaniu numeru startowego).
 3. Złożenie oświadczeń lub uzupełnienie oświadczeń od Zawodników można dokonać tylko osobiście.

PUNKTY ODŻYWCZE

 1. Na Dystansie ULTRA +80 KM będą znajdowały się 3 punkty odżywiania na trasie oraz 1 punkt odżywiania za Metą. Na każdym punkcie żywieniowym będą dostępne napoje i przygotowane specjalnie dla Biegaczy pożywienie.
 2. Na Dystansie MARATON+ będzie znajdował się min. 1 punkt odżywiania na trasie oraz 1 punkt odżywiania za Metą. Na każdym punkcie żywieniowym będą dostępne napoje i przygotowane specjalnie dla Biegaczy pożywienie.
 3. W celu przelania napojów, każdy Zawodnik ma obowiązek posiadania własnego bidonu lub kubka.

POMIAR CZASU

Pomiar czasu będzie prowadzony przez wyspecjalizowaną firmę dokonującą elektronicznego pomiaru.

KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

 1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe Kobiet na Dystansie ULTRA +80KM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
  K (generalna Kobiet)
  K 18 (18-29 lat)
  K 30 (30-39 lat)
  K 40 (40-49 lat)
  K 50 (50-59 lat)
  K 60+ (60 lat i więcej)
 2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe Mężczyzn na Dystansie ULTRA +80KM (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
  M (generalna mężczyzn)
  M 18 (18-29 lat)
  M 30 (30-39 lat)
  M 40 (40-49 lat)
  M 50 (50-59 lat)
  M 60+ (60 lat i więcej)
 3. Klasyfikacje i kategorie wiekowe Kobiet na Dystansie MARATON+ (decyduje rok urodzenia, a w przypadku K 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
  K (generalna Kobiet)
  K 18 (18-29 lat)
  K 30 (30-39 lat)
  K 40 (40-49 lat)
  K 50 (50-59 lat)
  K 60+ (60 lat i więcej)
 4. Klasyfikacje i kategorie wiekowe Mężczyzn na Dystansie MARATON+ (decyduje rok urodzenia, a w przypadku M 18 warunek ukończenia 18 lat w dniu startu)
  M (generalna mężczyzn)
  M 18 (18-29 lat)
  M 30 (30-39 lat)
  M 40 (40-49 lat)
  M 50 (50-59 lat)
  M 60+ (60 lat i więcej)
 5. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się Zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się Zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

NAGRODY

 1. Dla pierwszych trzech Zawodników i pierwszych trzech Zawodniczek w każdej kategorii wiekowej na każdym dystansie przewidujemy wręczenie dodatkowych statuetek oraz wyróżnień.
 2. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
 3. Klasyfikacja generalna dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
 4. Każdy Zawodnik, który ukończy Bieg Run2Hel, otrzyma okolicznościowy medal.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach Run2Hel mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą Kartę Zawodnika wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia.
 2. Karta Zawodnika będzie przekazywana drogą elektroniczną maksymalnie do 15.04.2023 – wymagana do złożenia w oryginale w Biurze Zawodów w dniu startu.
 3. W czasie trwania Zawodów każdy z Uczestników powinien posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być skontrolowane przez Organizatora. Brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego będzie skutkować dyskwalifikacją.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 1. Na wyposażenie obowiązkowe na Dystansie ULTRA +80 km składa się:
  – numer startowy otrzymany od Organizatora;
  – ważny dowód osobisty lub paszport;
  – folia NRC;
  – bidon lub kubek;
  – telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do Organizatora: 607099190 Tomasz Damian).
 2. Na wyposażenie obowiązkowe na Dystansie MARATON+ składa się:
  – numer startowy otrzymany od Organizatora;
  – ważny dowód osobisty lub paszport;
  – folia NRC;
  – bidon lub kubek;
  – telefon komórkowy z naładowaną baterią, która wytrzyma kilka godzin (zalecamy wpisanie numeru kontaktowego do Organizatora: 607099190 Tomasz Damian).

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Run2Hel będą przyjmowane za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.run2hel.pl . Wchodząc na stronę Imprezy www.run2hel.pl i klikając w menu „ZAPISY”.
 2. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego oraz po opłaceniu Opłaty Startowej Zawodnik będzie umieszczony na Liście Startowej. Do pełnego uczestnictwa w Wydarzeniu, niezbędne jest wniesienie Opłaty Startowej.
 3. Podczas rejestracji Zawodnik ma możliwość zakupu dodatkowych produktów oraz usług. Po wniesieniu Opłaty Startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora, Zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
 4. Organizator nie informuje oddzielnym mailem o nadaniu numeru startowego.
 5. Obowiązuje limit uczestników 500 osób na Dystansie ULTRA +80 km, 500 osób na Dystansie MARATON+ (limity mogą ulec zmianie).
 6. W przypadku osiągnięcia limitu 500 osób na Dystansie ULTRA +80 km, 500 osób na Dystansie MARATON+, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia limitu osób.
 7. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się na niej miejsce lub zostaną podniesione limity List Startowej, o czym zostaną powiadomieni pocztą e-mail lub telefonicznie. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej Opłaty Startowej i uiszczenia jej w ciągu trzech dni od daty wysłania informacji o zwolnionym miejscu.
 8. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na Listę Startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się Zawodników na listę rezerwową.
 9. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 15.04.2023 r. (Organizator pozostawia sobie możliwość zmiany tego terminu).
 10. Zgłoszenia nie będą przyjmowane w Biurze Zawodów w dniu Biegu 29.04.2023 r.
 11. Zawodnik ma prawo zmienić Dystans w ramach Biegu Run2Hel do dnia 01.04.2023 r. W przypadku zmiany przez Zawodnika Dystansu dłuższego na krótszy, Zawodnik może wykonać taką zmianę nieodpłatnie. Różnicy w wysokości Opłat Startowych Organizator nie zwraca. W przypadku zmiany Dystansu z krótszego na dłuższy, Zawodnik winien dopłacić różnicę wynikającą z wniesionej opłaty, do aktualnej opłaty startowej Dystansu dłuższego.
 12. W celu zlecenia zamiany Dystansów wystarczy wysyłać prośbę na mail: kontakt@run2hel.pl. Zamiana jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy Lista Startowa na dany Dystans nie została jeszcze wypełniona.

WPISOWE

 1. W zawodach Run2Hel na Dystansie ULTRA +80 km obowiązują opłaty w wysokości:
  • w cenie promocyjnej: 150,00 PLN płatne do 16.10.2022 lub do wykorzystania limitu startujących,
  • w cenie regularnej: 190,00 PLN płatne do 31.10.2022 lub do wykorzystania limitu startujących,
  • w cenie regularnej: 220,00 PLN płatne do 28.02.2023 lub do wykorzystania limitu startujących,
  • w cenie regularnej: 250,00 PLN płatne do 15.04.2023 lub do wykorzystania limitu startujących.
 2. W zawodach Run2Hel na Dystansie MARATON+ obowiązują opłaty w wysokości:
  • w cenie promocyjnej: 120,00 PLN płatne do 16.10.2022 lub do wykorzystania limitu startujących,
  • w cenie regularnej: 160,00 PLN płatne do 31.10.2022 lub do wykorzystania limitu startujących,
  • w cenie regularnej: 190,00 PLN płatne do 28.02.2022 lub do wykorzystania limitu startujących,
  • w cenie regularnej: 220,00 PLN płatne do 15.04.2022 lub do wykorzystania limitu startujących.
 3. Uregulowanie Opłaty Startowej następuje podczas dokonywania Zapisów na Bieg.
 4. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 5. Podczas rejestracji należy dokonać wpłaty za pośrednictwem systemu transakcyjnego iMoje.pl lub przelewem.
 6. Jeśli Zawodnik lub Zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Biegu Run2Hel, to Organizator zwróci wniesioną Opłatę Startową pomniejszoną o 50% oraz o ew. różnice rabatowe, pod warunkiem, że utworzona zostanie lista rezerwowa i miejsce to zajmie osoba z tej listy, a rezygnacja zostanie zgłoszona do dnia 30.01.2023 r.
 7. Organizator nie zezwala na przeniesienie Opłaty Startowej na innego Uczestnika.
 8. Organizator wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tzn. dla firm do dnia 15-ego kolejnego miesiąca od sprzedaży usług, natomiast dla osób fizycznych w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym została dokonana sprzedaż usług.
 9. Dokonując zgłoszenia na Zawody Zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę WILD CREW Sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).
 10. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania Wydarzenia Run2Hel 2023.
 11. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatność z tytułu opłaty startowej dokonywana jest za pośrednictwem platformy iMOJE.PL
 2. lub bezpośrednio na rachunek bankowy WILD CREW SP. Z O.O., Pl. Górnośląski 21, 81-509 Gdynia w ING BANKU ŚLĄSKIM nr konta: 21 1050 1764 1000 0090 8045 9804

WYNIKI

 1. Wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Zawodów www.run2hel.pl oraz na stronie operatora dokonującego pomiary Biegu do 24 godzin od startu Zawodników.
 2. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną podane po rozpatrzeniu protestów, najpóźniej 14 maja 2023 roku.
 3. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbywać się będzie na podstawie czasów netto (liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest trzech pierwszych mężczyzn oraz trzy pierwsze kobiety.
 4. Trzy pierwsi mężczyźni oraz trzy pierwsze kobiety klasyfikowani będą na podstawie czasów brutto (od strzału startera).
 5. W wynikach będzie podany czas netto oraz czas brutto.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Wyłącznie Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny („Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny – do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, WILD CREW SP. z O.O. jako Organizator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru jeżeli takie miałyby miejsce.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 UPK, w tym umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest WILD CREW SP. z O.O., Pl. Górnośląski 21, 81-509 Gdynia, KRS 0000753259, REGON 381606865, NIP 5862337616 – adres mailowy do kontaktu z Administratorem: kontakt@mywildcrew.com.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w Zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w Zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych, także przekazania Sponsorom wydarzenia, którzy będą zamierzali przyznawać indywidualne kupony zniżkowe/rabatowe na usługi/produkty przygotowane dla Uczestników Biegu Run2Hel.

4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe ponadto w następujących celach:

 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
 • świadczeniem przez Bank na rzecz WILD CREW SP. z O.O. usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów WILD CREW SP. z O.O. przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z WILD CREW SP. z O.O., w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez WILD CREW SP. z O.O., a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

5. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez WILD CREW SP. z O.O. innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o. 

7. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa: 
•   prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;  
•   prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
•   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
•   prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
•   prawo skargi do organu nadzorczego.

9. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

10. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na  przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z WILD CREW SP. z O.O., podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z WILD CREW SP. z O.O.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w ramach umowy z WILD CREW SP. z O.O., przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez WILD CREW SP. z O.O.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz WILD CREW SP. z O.O. przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz WILD CREW SP. z O.O.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze WILD CREW SP. z O.O., w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy WILD CREW SP. z O.O. a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez WILD CREW SP. z O.O., podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez WILD CREW SP. z O.O. i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy WILD CREW SP. z O.O. a Twisto Polska Sp. z o.o.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Run2Hel należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na mail: kontakt@run2hel.pl, z tematem maila „Run2Hel – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Run2Hel Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Run2Hel będzie ostateczna.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie Listy Startowej nastąpi dnia 16.04.2023 r.
 2. Organizator zapewnia Zawodnikowi: wydanie numeru startowego, profesjonalny pomiar czasu, profesjonalne zabezpieczenie medyczne, bufet w strefie finishera, punkty odżywiania na trasie zawodów, posiłek po zawodach, medal za ukończenie zawodów.
 3. Organizator zapewnia depozyt ubraniowy na czas trwania biegów.
 4. Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
 5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej Zawody ceremonii wręczenia nagród. Zawodnik może upoważnić inną osobę do ich odbioru. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród i statuetek.
 7. Organizator nie zapewnia noclegów oraz pryszniców dla Zawodników.
 8. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 10. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Zapisując się do udziału w Zawodach Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
 12. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Zawodów.
 13. Zabrania się poruszania po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg z psem.
 14. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych (takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp.) lub wystąpienia innych czynników mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Zawodników, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły Zawodów.
 15. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Skoro przebrnęłaś/przebrnąłeś przez cały Regulamin, 
pozostaje tylko jedno – przejdź do ZAPISÓW